Visie

Onze campus onderschrijft de pedagogische visie en uitgangspunten van de Scholengemeenschap. Deze staan uitgeschreven in het document ‘Innoverend onderwijs voor een kleurrijke toekomst Blankenberge-Wenduine-Nieuwmunster’,  met als motto ‘Je goed voelen in een warme en krachtige leef- en leeromgeving, door samen een maximale leerroute uit te stippelen en na te streven’, uitgaande van acht basisstrategieën:

coöperatief leren

peer tutoring, het leren van elkaar

aandacht voor het socio-emotioneel leren

co-teaching

ouderbetrokkenheid

cognitieve denkstrategieën aanleren

zelfregulerend leren

samenwerking met BuO De Schuit

Team

De campus bestaat uit een team van experten die dag in dag uit samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en dit via een doeltreffende didactische aanpak.

De leerkrachten werken, waar de organisatie en de grootte van de groepen het toelaten, onder een vorm van team- of co-teachen waardoor ze hun expertise met elkaar delen. Elke leerkracht beschikt over een unieke diverse kennis, vaardigheden en instructiebenadering. Door samen les te geven wordt dit met elkaar uitgewisseld en worden elkaars handelingsvaardigheden versterkt. Daarnaast zijn ze een samenwerkingsvoorbeeld dat bijdraagt tot het sociaal emotioneel leren van de kinderen. Meer handen in de groep betekenen een toename van mogelijkheden tot ondersteuning van de kinderen.

De groepscoach volgt de individuele noden op van elk kind en stuurt die individueel of in groep bij, zodat het kind aansluiting kan blijven vinden in een leergroep.

De groepscoach volgt, samen met de ankerleerkrachten, de individuele noden op binnen het domein socio-emotioneel leren. De groepscoach speelt ook in op de ondersteuningsvragen van de leerkracht. 

Dit alles gebeurt steeds in nauwe samenwerking en overleg met de zorgcoördinator.
Als team blijven we op de hoogte van de modernste didactieken, remediëringsmethodes en de nieuwe evoluties binnen het onderwijslandschap. We zijn er trots op dat we dankzij deze blijvende inspanning dynamisch kunnen inspelen op de zich snel wijzigende hulpvragen van onze kinderen en hun context.

Als school/scholengemeenschap stimuleren we nascholingen voor het personeel en professionalisering. We geloven sterk in een professionele leergemeenschap. We beogen samenwerkingsverbanden met andere scholen en diensten.

Groepen

Diversiteit en heterogeniteit staan voorop in onze school. Kinderen zijn een vat vol competenties en interesses, ze komen uit verschillende culturen en omgevingen, bewandelen verschillende leerprocessen, hebben andere toekomstdromen en hebben elk hun eigen verleden. Het inzetten van die diversiteit in een groep draagt bij tot de persoonlijk ontwikkeling van de kinderen en leert hen actief deelnemen aan een democratische en diverse samenleving.

Heterogene groepen zijn groepjes waarbij de kinderen in de groepjes een verschillend niveau hebben. Dat niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of de kennis, maar ook op vaardigheden en attitudes zoals bij het samenwerken. Heterogene groepen bieden ‘het leren’ maximale kansen voor elk kind.

Voor bepaalde leerstofonderdelen wordt ook gekozen om homogeen aan de slag te gaan. Hierbij worden niveaugroepen gemaakt waarbij het leervermogen en de kennis bij elkaar aansluit om zo bepaalde doelen te bereiken maar ook om het competentiegevoel te behouden.

Het werken in homogene of heterogene groepen hangt dus heel sterk af van de specifieke doelen die de leerkrachten willen bereiken.

Aanbod

Kinderen die starten in kleutergroep 1 en afsluiten in groep 4 leggen gedurende minimaal zeven jaar een traject af in campus Schaapstraat. Gedurende die jaren worden de kinderen ondergedompeld in een bad van kennis, vaardigheden en attitudes. Hiermee zorgen we voor een stevige basis waarmee de kinderen de overstap kunnen maken naar de derde graad in Campus Weststraat.

Elk kind krijgt de kans om een eigen leef- en leerroute af te werken. De leerinhouden zijn afgestemd op de leerplannen van het katholiek onderwijs. Daarnaast wordt er ook ruimte voorzien om in te spelen op specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. We evalueren permanent samen met alle betrokken leerkrachten, het kind en de ouders, zodat we een duidelijk beeld kunnen vormen over het ‘zijn’, ‘kunnen’ en ‘kennen’ van het kind.

SJSP campus Schaapstraat beschikt over een team van leerkrachten, over groepscoaches en een zorgcoördinator. Zij staan elke dag klaar om de kinderen optimaal te begeleiden in hun leef- en leerproces. De kinderen krijgen een ruim aanbod aan leerinhouden en handvatten om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Kinderen met leerstoornissen leren om de leerinhoud te verwerken aan de hand van oplossingsstrategieën. Het gebruik van oplossingsstrategieën zoals stappenplannen, hulpmiddelen of andere geïndividualiseerde werkvormen zijn een must. Daarnaast willen we ook extra aandacht besteden aan het ontwikkelen van ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’.

De samenwerking met externe leerondersteuners op school vinden we erg belangrijk. Wij bieden extra zorg aan waar nodig. Wij zorgen voor een aangepast klimaat zodat het kind optimaal kan ‘leren’.

In campus Schaapstraat wordt niet enkel de kennis geëvalueerd maar ook de vaardigheden en de attitudes. Hierbij is de betrokkenheid van het kind zeer groot. Kinderen wordt duidelijk gemaakt aan welk doel er wordt gewerkt en aan welke criteria ze moeten voldoen om hun doel te bereiken. Ze leren reflecteren, ook over hun eigen functioneren, en krijgen doorheen de dag frequent feedback.

Schooleigen pedagogische accenten Campus Schaapstraat

Campus Schaapstraat wilt zich graag als een warme school profileren, het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op onze campus.

We ontvangen de kinderen en de ouders graag ‘s morgens in onze kleuter en lagere klassen vanaf 8u15. We noemen dit de warme landing.

De klasleerkracht is aanwezig. De kinderen worden afgezet in de klas, de ouders kunnen nog een korte boodschap aan de klasleerkracht overbrengen en nemen afscheid. Wanneer de kinderen dus aankomen op school, gaan ze naar de eigen klas, waar ze dan ook blijven.

Kinderen die aanwezig waren in de opvang kunnen ook vanaf 8u15 naar de klas gebracht worden.

Na schooltijd vormt elke klasleerkracht van het lager een rij met de eigen klas op de speelplaats. De klasleerkracht blijft bij de rij tot de laatste leerling is afgehaald door de ouders op de speelplaats, of naar de opvang is vertrokken. Opnieuw kunnen korte informele gesprekjes met de ouders plaatsvinden.

De ouders van de kleuters kunnen de kinderen in de klas ophalen.

De ouderbetrokkenheid op school is een belangrijke pijler, in diverse vormen en op verschillende momenten doorheen het schooljaar. Ze worden betrokken en ondersteunen ons bij crea activiteiten, lezen, vertellen, het schoolproject, vervoer, schoolfeest,…

De samenwerking met de actieve ouderraad is ons een prioriteit.

We kiezen voor intensieve samenwerking tussen de groepen in het kleuter. Dit zal zich in eerste instantie manifesteren op niveau Peuter/Kleuter 1. Deze twee groepen gaan samenwerken met o.m. een gedeelde hoekenwerking (bouwhoek, poppenhoek, e.d.), maar wel met bv. een eigen kring. Samen wanneer kan, in eigen groep wanneer nodig.

Deze manier van werken biedt heel veel mogelijkheid op vlak van organisatie, aanbod, differentiatie, rijke klasomgeving, enz.

Wanneer de infrastructuur hier mogelijkheden tot biedt, wordt deze samenwerkingsvorm ook bekeken op niveau Kleuter 2/Kleuter 3.

Ook in het lager wordt intensief klas overschrijdend samengewerkt. Meer hierover bij het item ‘Werken in niveaus’.

Op vlak van leerdomeinen als muzische ontwikkeling of crea worden over de grenzen van de klassen heen diverse ateliers aangeboden. Vaak in samenwerking met ouders.

Als school willen we ook bewust inzetten op klas overschrijdende activiteiten tussen Kleuter 3 en Leerjaar 1.

Tenslotte engageren we ons om jaarlijks minstens één schoolproject te organiseren, waarin minstens een week lang door de hele school, en over de klasgrenzen heen, rond een (bij voorkeur maatschappelijk relevant) thema samengewerkt wordt. De maatschappelijke betrokkenheid van onze school is voor ons ook een belangrijke grondslag.

Naast de samenwerking op niveau in het kleuter, is dit ook een essentiële pijler in onze werking in de lagere klassen 1 tot 4. Om tegemoet te komen aan de onderwijsnoden van onze kinderen en in ons streven naar onderwijs op maat van elk kind werken we zowel met heterogene groepen (klasgroepen) als met homogene groepen (niveaugroepen).

Hiertoe organiseren we een gelijkroostering van leerjaren 1 tot 4 gedurende twee lesuren per dag, voor rekenen en taal. In combinatie met de extra werkruimtes die zijn gecreëerd in de vernieuwbouw, zal deze gedifferentieerde werking ons in staat stellen om een flexibel antwoord te bieden aan de noden van elk kind: kinderen met nood aan een korte instructie die zelfstandig aan de slag gaan, kinderen die meer gebaat zijn bij verlengde instructie en begeleiding bij de verwerking van de opdrachten, kinderen die op een individuele leerlijn zitten voor een bepaald leerdomein, kinderen met nood aan extra uitdaging. Hierbij is de inschakeling van de groepscoach een belangrijke meerwaarde.

Ook op vlak van het huiswerkbeleid streven we naar een gedifferentieerde aanpak.

Het zelfstandig werken is zowel een middel om gedifferentieerd onderwijs te realiseren als een doel op zich dat de kinderen meer verantwoordelijkheid geeft over hun eigen leerproces en minder afhankelijk maakt van de leerkracht. We realiseren hierbij een duidelijke lijn en opbouw van kleuter naar lager, die aanzetten krijgt vanuit Kleuter 1 en start in Kleuter 2. We creëren een evolutie in het aantal taken die kinderen moeten en mogen maken (‘moetjes’ en ‘magjes’), alsook in de mate van begeleiding en sturing ervan. We hechten belang aan de visualisatie en de opvolging in klas, de differentiatie in het aanbod en aan de evaluatie en terugkoppeling achteraf.

Zelfstandig werk blijft niet beperkt tot cognitieve opdrachten op papier of digitaal, maar kunnen ook uitgebreid worden met boeiende en uitdagende doe-opdrachten, in het kader van het explorerend leren en actief ontdekken.

Een duidelijke lijn m.b.t. de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen is essentieel. Het vijf grenzen beleid wordt geïmplementeerd van Kleuter 1 tot Leerjaar vier.

De vijf grenzen zijn:

– Ik doe niemand pijn.
– Ik maak niets kapot.
– Ik mag niet stelen.
– Ik lieg niet.
– Ik ben baas van mij eigen lichaam.

Iedereen op school hanteert deze vijf waardevolle grenzen. De grenzen (normen, regels, afspraken) worden aangeleerd en besproken. Ze worden in alle groepen op een gelijkaardige manier gevisualiseerd.

Bij het overschrijden van een grens wordt erover gereflecteerd met het betrokken kind: welke grens heb je overschreden, wat heb jij verkeerd gedaan, wat had je beter kunnen doen, wat is een goede oplossing. Conflict oplossend werken is erg belangrijk.

De verdere aanpak en opvolging worden bekeken en opgevolgd door de klasleerkracht.

Bij een zwaarder feit of bij herhaling worden directie/ouders betrokken.

De weeksluiting is een klasoverstijgende en klasdoorbrekende activiteit, belangrijk met het oog op een goed positief pedagogisch klimaat en betekenisvol leren en leven op school. In Campus Schaapstraat vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om iets aan elkaar voor te stellen, te tonen, te vertellen, te zingen, voor te dragen, op te voeren. Evenzeer vinden we het belangrijk dat de kinderen waarderend leren kijken naar elkaar. Kinderen leren op deze manier iets te laten zien van zichzelf en iets van anderen te accepteren en naar waarde te schatten.

We voeren dit in op vrijdagnamiddag. De planning zou inhouden wat we dit één keer per maand doen voor de kleutergroep, één keer per maand voor het lager, één keer per trimester voor de hele school, best in te roosteren in augustus. Dit laat nog voldoende ruimte voor de sterke momenten (i.f.v. godsdienst).

Het bewegen en sporten van de kinderen vinden we erg belangrijk en een essentiële voorwaarde om tot leren te komen. We besteden er heel veel aandacht aan tijdens de lessen bewegingsopvoeding en ook tijdens de bewegingstussendoortjes op school.

Daarnaast is de organisatie van de vrije speelmomenten (speeltijden en pauzes) cruciaal. De speelplaats is niet erg groot, wat de nood aan duidelijkheid en afspraken groter maakt.

Het zal noodzakelijk zijn om hoeken en zones af te bakenen, te variëren in het aanbod, afspraken te maken rond materiaalgebruik, zoveel mogelijk gebruik te maken van het Park De Craene. Met het oog op de organisatie en planning hiervan wordt best een werkgroep samengesteld.

Deze afspraken en roosters dienen duidelijk gevisualiseerd te worden.
De ochtendspeeltijd kan gezamenlijk doorgaan voor iedereen, de speeltijd in de namiddag wordt beter gesplitst tussen kleuter en lager.

Wat de middagspeeltijd betreft dient goed nagedacht te worden over de planning van de shiften in de eetzaal. Goede afspraken dienen gemaakt te worden met de toezichters. Voor kinderen die moeilijk om kunnen met prikkels tijdens de lange middagspeeltijd dient een rustige ruimte voorzien te worden voor het lezen van een boek, het spelen van een gezelschapsspel.

Misschien kunnen externen ingezet worden tijdens langere pauzes of naschools.

De ontwikkeling van het lichamelijke, het verbale, het beeldende en het muzikale aspect van elk kind staat centraal. Kinderen moeten blij en dankbaar hun lichaam en geest ontdekken, beleven en beheersen. Daarom organiseren we:

– ateliers waarin de verschillende muzische domeinen als drama, beeld, beweging, muziek aan bod komen.
– sportdagen en sportnamiddagen waarop de kinderen allerlei sporten, dansen, bewegingsvormen leren kennen.
– vieringen in de kerk op sleutelmomenten van het jaar.
– bezoeken aan bibliotheek, tentoonstellingen, toneel- of filmvoorstellingen, muzikale workshops.

Schrijf nu in voor een warme toekomst!

Geef je kind de beste start op Campus Schaapstraat. Ervaar warm onthaal, betrokkenheid en een unieke groei. Inschrijven is de eerste stap naar een bloeiende toekomst!